Teori Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ortak ve çalışanları farklı sektörlerde tecrübe sahibi olmuş ve konularında uzman kişilerden oluşmaktadır.

Teori YMM A.Ş. olarak, vergi denetimi, tasdik işlemleri ve vergi danışmanlığı konularında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Çeşitli sektörlerde tecrübe sahibi uzmanlarımız, müşterilerimizin karşılaştıkları vergisel problemleri en risksiz çözümlerle ortaya koymakta böylelikle vergi otoritesiyle ortaya çıkacak uyuşmazlıkları baştan önlemek için onlara destek olmaktadır.

Şirketimiz vergi hizmetleri başlığı altında aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 

 • Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri

Teori YMM A.Ş. olarak, tam tasdik sözleşmesi imzaladığımız müşterilerimiz nezdinde yürüttüğümüz denetim çalışmalarıyla yanlış vergi uygulamalarını baştan tespit edip düzeltiyoruz. Böylelikle Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek olası vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar önemli ölçüde azalmaktadır.

Diğer taraftan denetim çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan sonuçları ve vergi planlama fırsatlarını şirket yönetimiyle paylaşarak sinerji yaratmayı hedefliyoruz.

 • Katma Değer Vergisi iadesi ve mahsup işlemleri

Teori YMM A.Ş. bünyesinde yer alan KDV iade grubumuz, şirketlerin KDV iade taleplerinde yardımcı olacak hizmetleri sunmaktadır. KDV grubu, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri yakından izleyen deneyimli YMM yönetici ve uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Transfer Fiyatlandırması işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti,

Teori YMM A.Ş. olarak, kurumların ilişkili kişi ve şirketlerle yaptığı işlemlerin kurumlar vergisi mevzuatında yer alan “Transfer Fiyatlandırması Müessesesine” uygun olup olmadığını inceleriz.

Ayrıca şirketimiz, kanunen “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” yazması zorunlu olan şirketlere raporun yazılması konusunda danışmanlık da vermektedir.

 • Vergi uyuşmazlıkları danışmanlık hizmetleri,

Teori YMM A.Ş. olarak, vergi uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Müşterilerimizin sektörlerine özgü muhtemel karşılaşacağı vergi ihtilafları konusunda güncel gelişmeleri takip eder onlarla paylaşırız.
 • Müşterilerimizin ticari muameleleri nedeniyle oluşabilecek vergi risklerini çıkarır, onlarla birlikte değerlendiririz.
 • Müşterilerimiz ve vergi dairesi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda onlarla birlikte görüşmelere iştirak eder, gerekli düzeltme ve iade başvurularında onlara destek sağlarız.
 • Eğer şirketinizde tereddüt edilen bir konuda özelge başvurusunda bulunulması gerekiyorsa özelge talep dilekçesinin yazılması konusunda teknik destek sağlar, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi hususunda yardımcı oluruz.
 • Müşterimiz nezdinde bir vergi incelemesi başladıysa, tutanak geldiğinden itibaren süreci A’dan Z’ye takip eder, bilgi ve belgelerin hazırlanması konusunda yardımcı oluruz.
 • Vergi incelemesinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmeleri müşterimizle birlikte yaparız.
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında müşterilerimize destek sağlarız.
 • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığı sağlarız. Gerekirse mükellef ile birlikte davaya iştirak eder, temsilci olarak görüşümüzü beyan ederiz.
 • Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunu kontrol ederiz.
 • Teşvik hizmetleri,

Teori YMM A.Ş. olarak, kurumların en uygun Ar-Ge ve tasarım teşvik ve destek unsurlarından yararlanabilmesi için mevcut ya da başlanılması planlanan projelerine yönelik profesyonel destek sağlamaktayız.

Diğer taraftan hem teşvik ve desteklerden maksimum oranda yararlanılması hem de muhtemel hataların baştan önlenmesi için denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Aşağıda Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan kurumlara verdiğimiz hizmetleri bulabilirsiniz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler

 • Ar-Ge veya Tasarım projelerinin içerik değerlendirilmesi
 • Düzenli denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler

 • Ar-Ge ve yazılım projelerinin değerlendirilmesi
 • Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
 • İnceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
 • Ücret istisnası raporlarının hazırlanması

Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler

 • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilerek, Şirketinize en uygun nakit destek programının seçilmesi
 • Ön başvuru ve başvuru (proje önerisinin hazırlanması, bütçe planı, personel planı, proje-zaman planı vb.) süreçlerinde danışmanlık
 • Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası yerine getirilmesi
 • TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması

Diğer Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik alternatiflerin değerlendirilmesi ve vergisel analizi
 • Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık
 • Vergi planlama hizmeti,

Teori YMM A.Ş. olarak, verginin işletmeler için bir maliyet olduğunun farkındayız. Bu sebeple tamamen yasal olan vergi avantajlarını kullanarak onlara doğru vergi planlaması yapma konusunda danışmanlık vermekteyiz.

 • Bireysel vergi danışmanlığı

Teori YMM A.Ş. olarak, gerek şahsi vergi mükellefi olan işletme sahiplerinin gerekse bireysel vergi mükelleflerinin iyice karmaşık hale gelen vergi mevzuatı içerisinde kaybolduğunun farkındayız.  Bu sebeple bireysel vergi hizmetleri konusunda uzmanlaşmış ekibimizle aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Bireysel vergi planlaması ve vergi danışmanlığı
 • Aile işletmelerine yönelik vergi danışmanlığı
 • Gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlenmesi
 • Muhasebe destek hizmetleri

Muhasebe ve finans hizmetlerinin dışarıdan profesyonel destek alınarak sağlanması, genellikle işletmelerin personel maliyetlerin düşürülmesi ve üst düzey muhasebe ve finans yöneticilerinin günlük işlerle ilgili angaryalarının azaltılması amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

Teori YMM A.Ş. olarak, müşterilerimize kaliteli, zamanında ve ulaşılabilir muhasebe ve finans hizmeti sunarak onlara bu anlamda değer katmaya çalışmaktayız.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler;

 • Muhasebe Desteği ve Danışmanlığı
 • Beyanname düzenleme ve kontrol hizmeti
 • Raporlama Hizmetleri
 • Bordro Hizmetleri
 • Sözleşmeli Personel
 • Mali işler departmanının yetkinliğinin ölçülmesi

Teori YMM A.Ş. olarak, mali işler departmanında çalışan bütün personelin görev tanımlarını çıkarıp bire bir görüşme teknikleriyle işinde yetkin olup olmadığını ölçerek ilgili yönetim birimine rapor düzenliyoruz.

 • Mali Check-up

Teori YMM A.Ş., öncelikle işletmenizin içinde olduğu sektörü, firmanızın mevcut yapısını göz önüne alarak muhasebe-finans departmanını ve bu departmanlarla iş ilişkisi içerisinde olan genel yönetim, satın alma, depo, üretim, bilgi işlem, pazarlama, satış ve insan kaynakları vb. bütün departmanları  check-up’tan geçirerek mali açıdan riskli konular olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır.

Söz konusu sorunlar tespit edilip çözüm önerilerimizle birlikte rapora bağlanır. Böylelikle şirket yönetimin farkındalığı yaratılarak sorunlu hususların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanmaya çalışılır.

 • İndirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,
 • İç kaynaklar, sermaye artış tespit ve birleşme raporlama işlemleri,
 • Diğer tasdik raporları ve özel amaçlı raporlar

 

 

Teori YMM A.Ş. olarak müşterilerimize aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

 • Şirketlere vergi danışmanlığı
 • Bireysel vergi danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlıkları danışmanlığı
 • Yönetim danışmanlığı
 • Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama danışmanlığı
 • Şirket Birleşmeleri,
 • Şirket Bölünmeleri, Satın Alma veya Satış için gerekli danışmanlık,
 • Ar-ge destek danışmanlığı

Muhasebe ve finans hizmetlerinin dışarıdan profesyonel destek alınarak sağlanması, genellikle işletmelerin personel maliyetlerin düşürülmesi ve üst düzey muhasebe ve finans yöneticilerinin günlük işlerle ilgili angaryalarının azaltılması amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

Bu yöntemle yöneticiler asıl işlerine odaklanmakta ve etkin bir şekilde maliyet-karlılık-büyüme hedeflerine ulaşabilmektedirler.

Teori YMM A.Ş. olarak, müşterilerimize kaliteli, zamanında ve ulaşılabilir muhasebe ve finans hizmeti sunarak onlara bu anlamda değer katmaya çalışmaktayız.

1- Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz

 • Şirkete uygun muhasebe sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
 • Sektöre uygun hesap planının oluşturulması
 • Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması
 • E-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması
 • Olası incelemelerde (vergi incelemesi vs.) veya planlı denetimlerde (dışarıdan alınan denetim hizmetleri gibi) finansal verilerin denetçilere sunulması konusunda destek olunması
 • Satış faturalarının kesilmesi, yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması gibi muhasebe ile ilgili diğer hizmetler

 

2- Vergi Hizmetlerimiz

Teori YMM A.Ş. olarak, vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde, eksiksiz ve tam zamanında, Mali İdare'ye sunulması için müşterilerine destek olmaktadır.

Beyanname Hazırlama Hizmetlerimiz

 • Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Damga Vergisi Beyannamesi
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Ba ve Bs Formları
 • Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri
 • Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri

Beyanname Hazırlama Amaçlı Kontrol Hizmetlerimiz

 • Şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan muhasebe kayıtlarının ve bu kayıtlara dayanak oluşturan belgelerin aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması
 • Muhasebe departmanı tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna dayanak oluşturan kayıtların ve belgelerin kontrolü
 • Yapmış olduğumuz “Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili tespitlerin aylık rapor eşliğinde yönetimin dikkatine sunulması
 • Vergi ödeme takviminin hazırlanması
 • KDV iade listelerinin hazırlanması

3-Bordrolama Hizmetlerimiz

Teori YMM A.Ş., müşterilerine bordrolamayla ilgili  aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Tescil İşlemleri ve Bildirimler

 • Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri tescil işlemlerinin yapılması
 • E-bildirge başvurularının takibi
 • İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
 • SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması
 • Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
 • Türkiye İş Kurumu’na elektronik ortamda sunulacak raporların hazırlanması

Bordro Hesaplama Hizmetlerimiz

 • Müşterilerimizden gelen bordro verilerinin gelir vergisi, sosyal güvenlik kanunu ve iş hukuku açısından incelenmesi
 • Otomatik data aktarımı ile bordro verilerinin bordro yazılımına aktarımının sağlanması
 • Bordro hesaplamalarının yapılması
 • Oluşturulan bordroların kontrolü ve müşteri ile paylaşılması
 • Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla personele iletilmesi
 • Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının ya da disketlerinin hazırlanması
 • Yıllık izin karşılığı hesaplamalarının yapılarak müşterimize raporlanması
 • Kıdem ve ihbar karşılığı hesaplamaları
 • Bordro hesaplamasıyla ile ilgili “yevmiye fişinin” oluşturulması ve muhasebe departmanına iletilmesi

Bordro Denetimi

 • Müşterimiz nezdinde hesaplanan bordroların vergi ve SGK mevzuatları açısından aylık, üç aylık ya da yıllık uygunluk denetiminin yapılması ve şirket yetkililerine raporlanması
 • Bordroların muhasebe kayıtları, beyanname ve bildirgelerle birlikte mutabakatının yapılması

4- Diğer hizmetlerimiz

Teori YMM A.Ş. olarak müşterilerimize aşağıdaki konularda da hizmet veriyoruz;

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket tasfiye işlemleri
 • Şirket genel kurul toplantı hazırlıkları
 • Finansal yeniden yapılandırma
 • Şirket satın alma, devir ve birleşmeleri
 • Nevi (tür) değişikliği işlemleri

Teori YMM A.Ş. bünyesinde yer alan hukuk hizmetleri birimimiz yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize karşılaştıkları hukuki sorunlarda ve diğer hukuki işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

Müşterilerimize bu kapsamda vereceğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Başta Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku olmak üzere, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek
 • Vergi Davalarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek
 • Vergi Uzlaşmaları ve çözüm yolları konusunda hizmet vermek
 • Müşterilerimizin yapacağı her türlü ticari sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak
 • Şirket kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket) hizmetleri
 • Şube kuruluşu hizmetleri
 • İrtibat büroları kuruluşu hizmetleri
 • Şirketlere ilişkin İş Ortaklığı, Ortaklar Arası Sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Özel Detaylı İnceleme (Due Diligence) raporları hazırlanması
 • Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlıklarının yapılması
 • Şirket Birleşme ve Bölünme çalışmalarında yönetim kurulunun ve genel kurulun hazırlayacağı kararların ve raporların hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi
 • Birleşme, Bölünme, Devralma ve Rekabet Hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunmak

Teori YMM A.Ş. olarak Gümrük ve Dış Ticaret konuları hakkında verdiğimiz hizmetler; ithalat ve ihracat sürecinde karşılaşılabilecek risk ve maliyetleri minimize etmenize, gümrük beyanlarınızın mevzuata uygun şekilde beyan edilmesine katkı sağlamaktadır.

İthalat ve ihracat işlemlerinde sevkiyat sürecinin sorunsuz şekilde sonuçlanması, sevkiyat sürecindeki risklerin kontrol altına alınması ve tedarikçilere dağıtılması, yurtdışı gümrük beyanı, nakliyecinin verdiği özet beyan ve Gümrük Müşavirliği firmasının verdiği gümrük beyanının kusursuz şekilde birbirleriyle uyumunun sağlanması konusunda eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda müşterilerimize vereceğimiz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Gümrük beyanlarının mevzuata uygunluk tespiti ve risk analizi,
 • Gümrük beyanlarının süre ve maliyet analizleri,
 • Gümrük işlemlerinizde maliyet düşürücü alternatif uygulamalar ve teklifler,
 • Ticaret politika önlemleri,
 • Gümrük kıymeti ve vergileri hakkında bilgilendirme,
 • Tareks, CE, TSE uygulamaları,
 • Gümrük rejimleri hakkında bilgilendirme,
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların risk analizleri,
 • Gümrük Uyuşmazlıkları,

 

Vergi ve Mali Hukuk Bölümü ve Dış ticaret ve gümrük danışmanlığı bölümümüzle birlikte gümrük uyuşmazlıklarında sonuç odaklı hizmetlerimiz;

 • Gümrük idaresindeki dosyalar için dosyanın incelenmesi ve yapılacak itirazlar,
 • Yargı aşamasında olan dosyalar için dosyanın incelenmesi ve yapılacak itirazlar,

Teori YMM A.Ş. olarak, şirketlerin içerisinde iç denetim birimi yoksa bu boşluğu doldurmak için hizmet vermekteyiz.

İç denetim çalışmaları tarafımızdan iki şekilde yürütülmektedir;

 • Şirket bünyesinde mevcut olmayan iç denetim prosedürlerinin hazırlanması ve akabinde periyodik iç denetim çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut iç denetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve akabinde iç denetim çalışmalarının yürütülmesi.

Teori YMM A.Ş., eğitim programlarını herkese açık eğitim programları ve şirketlere özel eğitim programları olmak üzere iki şekilde gerçekleştirmektedir.

Herkese açık eğitim programlarını güncel vergi konularının ve vergi mevzuatındaki değişikliklerin işletmeler üzerindeki muhtemel vergi ve muhasebe etkilerini göstermek amacıyla düzenlemekteyiz.

 

Şirketlere özel eğitim programlarında ise yine vergi mevzuatının getirdiği değişiklikler veya şirketin içinde olduğu sektördeki önemli konular  çalışanlara aktarılarak daha fazla soru cevap ve uygulama yapma imkanı elde edilmektedir.

 

Ayrıca gerek herkese açık gerekse şirketlere özel olarak temel ve ileri düzeyde vergi ve muhasebe eğitimleri düzenleyerek hizmet vermekteyiz.

Maalesef, günümüzde iç kontrol sistemlerini henüz oluşturamamış kurumlarda yöneticilerin veya çalışanların çeşitli gerekçelerle suistimal, hile ve yolsuzluklar yaptığına sıklıkla şahit olmaktayız.

Teori YMM A.Ş. olarak suistimal, hile ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için hizmet veriyoruz ancak bizler için en önemli hizmet unsuru bu problemlerin ortaya çıkmasını engelleyecek mekanizmalar üretmek ve bunları hayata geçirmektir.

Bu konularda vereceğimiz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığı yönünde şüphe varsa bu durumun tespitine yönelik denetim çalışmaları,
 • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapılma riskinin ne düzeyde olduğuna ilişkin çalışmalar,
 • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapılma olasılığına ilişkin olarak bu hususları azaltmaya, yok etmeye ilişkin tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar.

Ayrıca şirketinizde yürütülen hile ve yolsuzluk denetim çalışmalarımızda tespit edilen hususlar rapor haline getirileceğinden, bu raporumuzu mahkemeye sunabilme imkanınız olacaktır.